Forskningsprosjekt


Spenningsfeltet mellom omsorg og tvang

Vitenskapelig tittel:
En kvalitativ studie av spenningsfeltet mellom omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn og formål Tvang i kommunalt psykisk helsearbeid aktualiserer spørsmålet om forholdet mellom tvang og kontroll i den private sfære på den ene side, og omsorgsutøvelse og brukermedvirkning på den annen side. Lov om Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) § 3-5 åpner opp for mulighet til å utøve tvunget psykisk helsevern utenfor institusjonene i brukeres private hjem. Spørsmålet om tvang i åpen omsorg har blitt aktualisert de siste par tiår med nedbygging av institusjonspsykiatrien og oppbygging av desentraliserte psykiske helsetjenester i kommunene. Det er et uttalt mål i Norge om å redusere bruken av ulike former for tvang i psykiatrihelsetjenestene slik at frivilligheten i behandlingen av psykiatriske pasienter styrkes. Denne studien vil som en tverrfaglig kvalitativ studie belyse spenningsfeltet mellom omsorg brukermedvirkning og tvangsutøvelse/kontroll i kommunalt psykisk helsearbeid i lys av både psykiske helsearbeideres og brukernes perspektiver.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2286 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 01.08.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Christine Øye
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2010 REK vest
02.06.2016 REK vest