Generell forskningsbiobank


Tematisk Forskningsbiobank for etablering av og validering av målemetoder i blodprøver fra friske forsøkspersoner

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med den generelle tematiske forskningsbiobanken er å kunne etablere og validere assay for faktorer i blod (serum/plasma) som potensielt kan være markører på hjertesvikt eller multiorgansvikt ved sepsis. Et annet formål er å etablere og validere assay for SNP (singel nucleotide polymorfism) i DNA isolert fra hvite blodlegemer. De aktuelle SNP variantene som det skal etablere assay for koder for gener som kan predikere klinisk forløp etter hjerteinfarkt. Biobanken skal også reflektere normal kjønnsfordeling og aldersfordeling av en voksen befolkning. Blodprøvene innhentes ved informert skriftlig samtykke fra personer som gir blod ved Blodbanken Oslo Universitetssykehus, og materialet skal behandles avidentifisert i biobanken slik at det ikke skal være mulig å knytte personopplysningene av noen art til selve blodprøven.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1470 Startdato for innsamling av materiale: 15.08.2011

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Håvard Attramadal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Oslo Universitetssykehus og forskningsmidler fra Helse Sør-Øst forskningsfond


Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst