Elektroniske skjema

Publisert 11.1.2012 
COLOURBOX1079696 elektronisk søknad.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Henvendelser til REK skal sendes inn på elektroniske skjema:

 • Prosjektsøknad
  Prosjektleders søknad om godkjenning av forskningsprosjekt. Skjemaet inneholder rubrikker for å søke om godkjenning av spesifikk forskningsbiobank for prosjektet.
 • Tilbakemelding
  Prosjektleders tilbakemelding på utsettelsesvedtak for forskningsprosjekt.
 • Prosjektendring
  Prosjektleders melding om prosjektendring og søknad om opprettholdt godkjenning av prosjektet under nye forutsetninger.
 • Rapport
  Prosjektleders sluttrapport eller løpende rapport for forskningsprosjekt, når løpende rapport er påkrevd av REK.
 • Klage
  Prosjektleders klage på vedtak for forskningsprosjekt.
 • Framleggingsvurdering
  For vurdering av spørsmål om et prosjekt må godkjennes av REK.
 • Biobanksøknad
  Ansvarshavendes søknad om godkjenning av generell forskningsbiobank for senere forskningsprosjekter, inkludert søknad om fortsatt oppbevaring av humant biologisk materiale i en opprinnelig spesifikk forskningsbiobank når formålet med det opprinnelige prosjektet er oppfylt. Skjemaet Biobanksøknad skal ikke sendes inn for spesifikke forskningsbiobanker. Opplysninger om en spesifikk forskningsbiobank skal kun gis i prosjektleders søknad i ordinært skjema Prosjektsøknad.
 • Biobankendring
  Ansvarshavendes melding om endringer i en generell forskningsbiobank og søknad om opprettholdt godkjenning under nye forutsetninger. Skjemaet Biobankendring skal ikke fylles ut for en spesifikk forskningsbiobank. Endring av en spesifikk forskningsbiobank er å anse som en prosjektendring, og skal kun sendes inn av prosjektleder i ordinært skjema Prosjektendring.
 • Dispensasjon fra taushetsplikt i annen forskning
  Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt for bruk av helseopplysninger i forskning som faller utenfor helseforskningsloven.

Skjemaene for et forskningsprosjekt må opprettes og sendes inn av prosjektleder.
Skjemaene for generell forskningsbiobank må opprettes og sendes inn av ansvarshavende.
Skjemaene fylles automatisk ut med opplysninger fra tidligere innsendinger og fra personkortet til den som oppretter skjemaet. Opplysninger i skjema oppdateres fra personkortet hver gang skjemaet åpnes av den som opprettet det. Opplysningene i personkortet må være oppdatert før skjemaet åpnes for endelig innsending.

Skjemaene er dynamiske skjermdialoger - avgitte svar styrer senere spørsmål og hjelpetekster med veiledning kan aktiveres under utfylling.
Det er spesielt viktig å merke seg at i prosjektsøknadsskjemaet er det en egen side med spørsmål om legemiddelutprøving, registerdata, humant biologisk materiale og intervensjon med ioniserende stråling, som bare aktiveres hvis det er krysset av for dette.

Helt eller delvis utfylt skjemautkast eller innsendt skjema kan skrives ut og/eller lagres lokalt på egen maskin.
Dette gjøres ved bruk av utskriftsfunksjonen som vises som et skriverikon for hvert skjema på Min side. Når skjemaet er lagret lokalt, kan det sendes som vedlegg til e-post til andre. Skjemaet vil være i html-format inntil søknadsfristen går ut. Formatet endres da til pdf.