Om å søke REK

REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

Mer informasjon om å søke REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Frister og skjemaer.

Søknader til REK skal sendes elektronisk. Du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene.

Aktuelle meldinger

Sommerstengt REK nord

REK nord er sommerstengt f.o.m. uke 27 t.o.m. uke 30.
Fortløpende henvendelser kan ikke forventes besvart i denne perioden.


Sommerstengt REK midt

REK midt er sommerstengt f.o.m. uke 27 t.o.m. uke 30.
Fortløpende henvendelser kan ikke forventes besvart i denne perioden.


Sommerstengt REK sør-øst

REK sør-øst er sommerstengt f.o.m. uke 28 t.o.m. uke 30. Sentralbordet er også stengt i denne perioden.

Alle fortløpende henvendelser (e-poster, endringsmeldinger, fremleggingsvurderinger, osv.) som sendes til REK sør-øst etter fredag 9. juni kan ikke forventes å bli behandlet før etter fellesferien.


CRISTin ID på personkort

På personkortet i portalen er det kommet et felt som heter CRIStin Person ID

Dette feltet er ikke obligatorisk for å sende inn søknader, men mange institusjoner ønsker at medarbeidere skal fylle inn dette. For å finne din CRISTin ID kan du enten logge deg på "Min side" i CRIStins prosjektkatalog eller ta kontakt med CRISTin superbruker ved din institusjon http://www.cristin.no/cristin/cristin-institusjoner for å få hjelp


Endringer i søknadsskjema

Vi har oppdatert alle skjema med tilgang til CRIStins institusjonsregister.
Dette betyr at forskningsansvarlig institusjon fra nå MÅ søkes fram og velges fra registeret. Finnes ikke institusjonen, må den meldes inn til CRIStin via lenke i skjemaet.

 

Det stilles også krav om at én institusjon må oppgis som koordinerende – også i de tilfeller hvor det kun er én institusjon involvert.

 

Det er også mulig å søke fram og velge prosjektmedarbeidere fra CRIStins personregister. Alle ansatte ved norske universiteter og høyskoler finnes i oversikten.

 

Det er også gjort endringer i angivelse av nytt humant biologisk materiale i prosjekt og biobank.

Les mer om koblingen til CRIStin her.


Om REK

Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk er
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Mer informasjon om REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Komiteer og møter.

Om etikk

Formålet med helseforskingslova er å
fremje god og etisk forsvarleg medisinsk
og helsefagleg forsking. 

REK gjer ei vurdering av om forskinga
blir driven forsvarleg. I dette ligg at ein
veg nytte og risiko mot kvarandre og vurderer om personvernet er sikra.
REKs vurderingsgrunnlag finn du under menyvalet Regler og rutiner.

På nettsidene til dei nasjonale forskingsetiske komiteane, kan du lese
meir om etikk og forskingsetikk. Klikk på logotekstane for å opne dei eksterne sidene.

logo-fbib.png

Logo Forskningsetikk