Om å søke REK

REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

Mer informasjon om å søke REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Frister og skjemaer.

Søknader til REK skal sendes elektronisk. Du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene.

Aktuelle meldinger

Ny personopplysningslov

Den 22. mai 2018 vedtok Stortinget en ny personopplysningslov, i tråd med EUs personvernforordning (GDPR). Loven trer i kraft 20. juli 2018.

REK jobber nå med å gjennomgå søknadsskjema, samt  informasjons- og samtykkeskjema, for å oppdatere disse i tråd med ny lov. Vi vil legge ut de reviderte skjemaene så fort de er ferdig.

Vi gjør oppmerksom på at alle medisinsk- og helsefaglige forskningsprosjekter fortsatt trenger en etisk forhåndsgodkjenning  fra REK, også etter at ny personopplysningslov har trådt i kraft.

Etter at forordningen har trådt i kraft påhviler det forsker et ansvar å rådføre seg med sin egen institusjon, og bringe på det rene hvorvidt behandling av opplysninger er av en slik karakter at det fordrer en særskilt vurdering av personvernkonsekvenser.


Sommerstengt REK sør-øst 2018

REK sør-øst er sommerstengt f.o.m. uke 28 t.o.m. uke 30. Sentralbordet er også stengt i denne perioden.

Alle fortløpende henvendelser (e-poster, endringsmeldinger, fremleggingsvurderinger osv.) som sendes til REK sør-øst etter 8. juni 2018 kan ikke forventes å bli behandlet før etter fellesferien.


Endringer i søknadsskjema

Vi har oppdatert alle skjema med tilgang til CRIStins institusjonsregister.
Dette betyr at forskningsansvarlig institusjon fra nå MÅ søkes fram og velges fra registeret. Finnes ikke institusjonen, må den meldes inn til CRIStin via lenke i skjemaet.

 

Det stilles også krav om at én institusjon må oppgis som koordinerende – også i de tilfeller hvor det kun er én institusjon involvert.

 

Det er også mulig å søke fram og velge prosjektmedarbeidere fra CRIStins personregister. Alle ansatte ved norske universiteter og høyskoler finnes i oversikten.

 

Det er også gjort endringer i angivelse av nytt humant biologisk materiale i prosjekt og biobank.

Les mer om koblingen til CRIStin her.


Om REK

Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk er
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Mer informasjon om REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Komiteer og møter.

Om etikk

Formålet med helseforskingslova er å
fremje god og etisk forsvarleg medisinsk
og helsefagleg forsking. 

REK gjer ei vurdering av om forskinga
blir driven forsvarleg. I dette ligg at ein
veg nytte og risiko mot kvarandre og vurderer om personvernet er sikra.
REKs vurderingsgrunnlag finn du under menyvalet Regler og rutiner.

På nettsidene til dei nasjonale forskingsetiske komiteane, kan du lese
meir om etikk og forskingsetikk. Klikk på logotekstane for å opne dei eksterne sidene.

logo-fbib.png

Logo Forskningsetikk