Om å søke REK

REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

Mer informasjon om å søke REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Frister og skjemaer.

Søknader til REK skal sendes elektronisk. Du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene.

Aktuelle meldinger

Ny personopplysningslov - nye maler for informasjonsskriv

Ny personopplysningslov i tråd med EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft 20. juli 2018. REK har i denne anledning gjennomgått søknadsskjema og informasjonsskriv, for å gjøre nødvendige oppdateringer. Søknadsskjema vurderes i denne omgang å kunne brukes uten endringer. Generelt informasjonsskriv er revidert og lagt ut. Reviderte maler for de øvrige informasjonsskrivene legges ut fortløpende og markeres som revidert.

Vi gjør oppmerksom på at alle medisinske- og helsefaglige forskningsprosjekter fortsatt trenger en etisk forhåndsgodkjenning fra REK, også etter ny personopplysningslov.

Det påhviler i tillegg forsker et ansvar for å rådføre seg med sin egen institusjon og sørge for at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med institusjonens retningslinjer for å gi behandlingsgrunnlag i tråd med personopplysningslovens bestemmelser


Endringer i søknadsskjema

Vi har oppdatert alle skjema med tilgang til CRIStins institusjonsregister.
Dette betyr at forskningsansvarlig institusjon fra nå MÅ søkes fram og velges fra registeret. Finnes ikke institusjonen, må den meldes inn til CRIStin via lenke i skjemaet.

 

Det stilles også krav om at én institusjon må oppgis som koordinerende – også i de tilfeller hvor det kun er én institusjon involvert.

 

Det er også mulig å søke fram og velge prosjektmedarbeidere fra CRIStins personregister. Alle ansatte ved norske universiteter og høyskoler finnes i oversikten.

 

Det er også gjort endringer i angivelse av nytt humant biologisk materiale i prosjekt og biobank.

Les mer om koblingen til CRIStin her.


Om REK

Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk er
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Mer informasjon om REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Komiteer og møter.

Om etikk

Formålet med helseforskingslova er å
fremje god og etisk forsvarleg medisinsk
og helsefagleg forsking. 

REK gjer ei vurdering av om forskinga
blir driven forsvarleg. I dette ligg at ein
veg nytte og risiko mot kvarandre og vurderer om personvernet er sikra.
REKs vurderingsgrunnlag finn du under menyvalet Regler og rutiner.

På nettsidene til dei nasjonale forskingsetiske komiteane, kan du lese
meir om etikk og forskingsetikk. Klikk på logotekstane for å opne dei eksterne sidene.

logo-fbib.png

Logo Forskningsetikk