Om å søke REK

REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

Mer informasjon om å søke REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Frister og skjemaer.

Søknader til REK skal sendes elektronisk. Du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene.

Aktuelle meldinger

Oppdater ditt personkort

Logg inn på ditt «personkort» og sjekk at opplysningene er oppdaterte.  

Legg gjerne til din Cristin ID hvis den mangler. Neste gang REK godkjenner en  endring i prosjektet, blir prosjektet knyttet opp mot deg i Cristins prosjektportal. Hvis du trenger hjelp til å finne din Cristin ID, kan du ta kontakt med Cristin superbruker på din institusjon.


Til prosjektledere

Etter innføringen av GDPR kan det få store konsekvenser hvis det ikke foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag for bruk av data i forskning. Sjekk derfor at den faktiske prosjektperioden stemmer med REK-godkjenningen, og sørg for å søke forlengelse dersom det blir nødvendig.

Hvis prosjektet er avsluttet eller ikke vil bli gjennomført, må du sende inn skjema om sluttmelding (helseforskningsloven §12)


Om REK

Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk er
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Mer informasjon om REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Komiteer og møter.

Om etikk

Formålet med helseforskingslova er å
fremje god og etisk forsvarleg medisinsk
og helsefagleg forsking. 

REK gjer ei vurdering av om forskinga
blir driven forsvarleg. I dette ligg at ein
veg nytte og risiko mot kvarandre og vurderer om personvernet er sikra.
REKs vurderingsgrunnlag finn du under menyvalet Regler og rutiner.

På nettsidene til dei nasjonale forskingsetiske komiteane, kan du lese
meir om etikk og forskingsetikk. Klikk på logotekstane for å opne dei eksterne sidene.

logo-fbib.png

Logo Forskningsetikk