Om å søke REK

REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

Mer informasjon om å søke REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Frister og skjemaer.

Søknader til REK skal sendes elektronisk. Du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene.

Aktuelle meldinger

Invitasjon til deltakelse i brukerundersøkelse

Vi ønsker å forbedre brukeropplevelsen i vår saksportal og vi inviterer derfor våre brukere til å delta i vår spørreundersøkelse. Det vil ta fire til åtte minutter å svare.

Undersøkelsen finner du her. 

Undersøkelsen kan ikke lagres underveis. Hopp over irrelevante spørsmål. Trykk Send knappen nederst når du har svart. Svarene vil være anonyme. 
Spørreskjemaet er utarbeidet i Microsoft Forms og blir sendt til UiT Norges arktiske universitet.


CRISTin ID på personkort

På personkortet i portalen er det kommet et felt som heter CRIStin Person ID

Dette feltet er ikke obligatorisk for å sende inn søknader, men mange institusjoner ønsker at medarbeidere skal fylle inn dette. For å finne din CRISTin ID kan du enten logge deg på "Min side" i CRIStins prosjektkatalog eller ta kontakt med CRISTin superbruker ved din institusjon http://www.cristin.no/cristin/cristin-institusjoner for å få hjelp


Endringer i søknadsskjema

Vi har oppdatert alle skjema med tilgang til CRIStins institusjonsregister.
Dette betyr at forskningsansvarlig institusjon fra nå MÅ søkes fram og velges fra registeret. Finnes ikke institusjonen, må den meldes inn til CRIStin via lenke i skjemaet.

 

Det stilles også krav om at én institusjon må oppgis som koordinerende – også i de tilfeller hvor det kun er én institusjon involvert.

 

Det er også mulig å søke fram og velge prosjektmedarbeidere fra CRIStins personregister. Alle ansatte ved norske universiteter og høyskoler finnes i oversikten.

 

Det er også gjort endringer i angivelse av nytt humant biologisk materiale i prosjekt og biobank.

Les mer om koblingen til CRIStin her.


Om REK

Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk er
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Mer informasjon om REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Komiteer og møter.

Om etikk

Formålet med helseforskingslova er å
fremje god og etisk forsvarleg medisinsk
og helsefagleg forsking. 

REK gjer ei vurdering av om forskinga
blir driven forsvarleg. I dette ligg at ein
veg nytte og risiko mot kvarandre og vurderer om personvernet er sikra.
REKs vurderingsgrunnlag finn du under menyvalet Regler og rutiner.

På nettsidene til dei nasjonale forskingsetiske komiteane, kan du lese
meir om etikk og forskingsetikk. Klikk på logotekstane for å opne dei eksterne sidene.

logo-fbib.png

Logo Forskningsetikk