Historisk portal

Tidligere brukere kan etter innlogging få lesetilgang til egne dokumenter fra perioden 2009 - 2019.

Nyere dokumenter, informasjon og søknadsskjema finnes kun på ny portal https://rekportalen.no

Aktuelle meldinger

Disse sidene oppdateres ikke

Det er ikke mulig å opprette nye dokumenter eller sende inn skjema fra disse sidene.

Aktive søknadsskjema, oppdatert informasjon og brukeroppretting finner du på REKportalen.no 

Hvis du allerede er bruker, logger du inn med ditt gamle brukernavn. Bestill nytt passord ved første gangs pålogging (Glemt passord)

Etter innlogging på REKportalen med eksisterende brukernavn vil du også finne dine gamle prosjekter.


Om REK

Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk er
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Mer informasjon om REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Komiteer og møter.

Om etikk

Formålet med helseforskingslova er å
fremje god og etisk forsvarleg medisinsk
og helsefagleg forsking. 

REK gjer ei vurdering av om forskinga
blir driven forsvarleg. I dette ligg at ein
veg nytte og risiko mot kvarandre og vurderer om personvernet er sikra.
REKs vurderingsgrunnlag finn du under menyvalet Regler og rutiner.

På nettsidene til dei nasjonale forskingsetiske komiteane, kan du lese
meir om etikk og forskingsetikk. Klikk på logotekstane for å opne dei eksterne sidene.

logo-fbib.png

Logo Forskningsetikk