Om å søke REK

REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning

Mer informasjon om å søke REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Frister og skjemaer.

Søknader til REK skal sendes elektronisk. Du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene.

Aktuelle meldinger

Prosjektledere og medbrukere kan nå se sin portefølje

Det vil ikke være mulig å sende inn nye søknader eller å søke om endringer på eksisterne prosjekter og biobanker. Dette blir først mulig når vår nye REK portal åpner i løpet av sommeren. Informasjon vil bli gitt på denne siden.

 


Viktig melding

 

Periodevis stenging av portalen

 

Portalen vil i perioder være steng pga. teknisk arbeide. Nærmere beskjed vil du kunne lese her. Portalen vil fortsatt være stengt for innkomende søknader og endringssøknader. 

 

 


Saksportalen for REK er midlertidig stengt

På grunn av omlegging til nytt fagsystem er portalen stengt for innsending av nye søknader, endringsmeldinger rapporter og for å opprette nye brukere. Den nye portalen vil bli åpnet i løpet av sommeren. Informasjon vil bli gitt på denne siden.

Avvent med å sende oppdatert informasjon om søknader til i starten av august.

 


Om REK

Regionale komiteer for medisinsk
og helsefaglig forskningsetikk er
hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven.

De syv regionale komiteene er satt sammen av personer med ulik fagbakgrunn, lekrepresentanter og representanter for pasientforeninger.

Komiteene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år om gangen.

Mer informasjon om REK finner du under aktuelle menyvalg - se spesielt Regler og rutiner og Komiteer og møter.

Om etikk

Formålet med helseforskingslova er å
fremje god og etisk forsvarleg medisinsk
og helsefagleg forsking. 

REK gjer ei vurdering av om forskinga
blir driven forsvarleg. I dette ligg at ein
veg nytte og risiko mot kvarandre og vurderer om personvernet er sikra.
REKs vurderingsgrunnlag finn du under menyvalet Regler og rutiner.

På nettsidene til dei nasjonale forskingsetiske komiteane, kan du lese
meir om etikk og forskingsetikk. Klikk på logotekstane for å opne dei eksterne sidene.

logo-fbib.png

Logo Forskningsetikk